Polityka prywatności w firmie KALIGRAF

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KALIGRAF Bartłomiej Kalinowski, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, NIP: 5482605648, e-mail: biuro@kaligraf.net

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez KALIGRAF zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez KALIGRAF w celu:
a). Wykonywania usług określonych w umowach. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w takim przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
b). wypełnienia obowiązku prawnego KALIGRAF (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. a. powyżej jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa realizacji usługi.

5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby usług, będą przetwarzane do czasu trwania w/w usług.

6. KALIGRAF zapewnia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia.

7. KALIGRAF może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez KALIGRAF jest wymagane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

8. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

10. KALIGRAF zobowiązuje się:
a). dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
b). nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
c). zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
d). do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
e). po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

11. KALIGRAF może powierzyć dane osobowe podane przez Państwa do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, KALIGRAF poinformuje Państwa o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Państwu możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na KALIGRAF.